About Tsuba

#001
001-bamboo-pine-plum
Bamboo
Pine & Plum

#002
002-sukashi-bamboo
Kamiyoshi School

#003
003-dragon-in-water
Dragon in Water

#004
004-cross-hawks
Crossed Hawk Feathers MON

#005
005-round-dragon
Round Dragon

#006
006-fig-leaves
Fig Leaves

#007
007-leaves
Round Leaves

#008
008-dragonfly
Dragonfly

#009
009-small-dragon
Wak / Tanto size

#010
010-musashi
Musashi

#011
011-snake
Snake

#012
012-round-dragon-daisho
Round Dragon
(Daisho)

#013
013-lily-pads-daisho
Lilly Pads (Daisho)

#014
014-moko-shaped-blossoms
Moko Blossoms

#015
015-cherry-blossom
Cherry Tree

#016
Termites

#017
017-ladies-fans
Uma-jirushi Akao

#018
018-ho-bird
'Ho' Bird

#019
019-fighting-for-the-saki
Wrestling for
Saki Bottle

#020
020-kiku-sukashi
Kiku

#021
021-twelve-petal-kiku
Tachikanagushi

#022
Moko Floral

#023
023-sukashi
Sukashi

#024
024-branches
Branches
Tanto Size

#025
025-moko-shaped-armorers
Moko Shape
Tsuba
(Daisho)

#026
026-double-crane
Double Crane

#027
027-rice
Rice

#028
028-leaves
Leaves

#029
029-mt-fuji
Mt. Fuji

#030
030-mt-fuji
Sukashi Mt. Fuji

#031
031-moko-tiger
Moko Tiger

#032

Resting Tiger

#033
033-water-buffalo
Water Buffalo
Wak Size

#034
034-dragon-on-rim
Dragon on Rim
Wak Size

#035
035-oval-dragon
Oval Dragon

#036
036
BATS TOO

#037
037-round-hotstamp-kirimon
Armorer's Tsuba
Kiri Mon Stamps

#038
038-pear-shape
Pear Shape

#039
039-moko-lg-waves
Moko
Crashing Waves

#040
040-bats-moon
Bats & Moon
'DAI-SHO'

#041
041-plum-tree
Plum Tree

#042
042-sukashi-dragon
Sukashi Dragon

#043
043-koi
Moko Shape
'Koi'

#044

Round KOI

#045
045-hainjo
Hanjiro

#046
046-hainjo
6 Sided
Cherry Blossoms

#047
047-solid-kiku-daisho
Solid Kiku
(Daisho)

#048
048-moko-lg-dragon
Moko
Large Dragon

#049
049-moko-soten
Moko
Soten Warriors

#050
050-lg-moko-warrior
Moko Warrior

#051
051-naginata
Naginata

#052
052-sickle-pagoda
Muromachi Ku-Katchushi

#053
053-kiri-mon
Kiri Mon

#054
054-boars-eyes
Boar's Eyes

#055
055-scribe
Wak size Scribe

#056
056-shi-shi
Lion Dog (Shi Shi)

#057
057-buddhist-prayer
Buddhist Prayer

#058
058-three-birds
Three Birds

#059
059-moko-samurai-fan
Moko
Samurai Fan

#060
060-moon-tori
Moon - Tori

#061
061-tachi
Tachi

#062
062-cherry-blossoms
Cherry Blossoms

#063
063-30-horses
30 Horses

#064
064-tanto
Tanto size

#065
065-clouds-daisho
Clouds (Daisho)

#066
066-basketweave
Basketweave

#067
067-oval-dragon-in-water
Oval
Dragon in Water

#068
068-tanto-moko
Moko shape, Tanto

#069
069-katakuri-carving-waves
Katakuri Waves

#070
070-vines-kirimon
Kiri Mon & Vines

#071
071-moko-wak-dragon-tiger
Moko
Dragon & Tiger

#072
072-3-samurai-fighting
Soten Style Fighting Samurai

#073

Ocean waves

#074
074-double-lobe-flower
Double Leaf

#075
075-round-bamboo
Round Bamboo

#076
076-warrior-on-horse-with-bow
Warrior on
Horse with Bow

#077
077-spokes
Spokes

#078
078
---

#079
079
---

#080
080-tanto-cherry
Cherry Branches
Tanto Size

#081
081-crescent-moon
Crescent Moon
Daisho available

#082
082-armorer-hotstamp
Hot Stamped

#083

Sukashi Dragon

#084
084-moko-sukashi
Moko Sukashi

#085
085-moko-farmer-and-bamboo
Moko
Farmer & Bamboo

#086
086-hosakawa-mon
Hosokawa Mon

#087
087-sukashi-round-dragon
Sukashi Dragon

#088
088-oval-waves
Wak - Tanto size

#089
089-round-leaves
Leaves

#090
090-hot-stamp
Wak Hot Stamp

#091
091-wakizashi-bamboo
Wak Size Bamboo

#092
092-bamboo
Large
Round Bamboo

#093
093-daisho-double-dragonfly
'Daisho' Dragonfly
-------------------------
# 094
094-ducks-reeds
Ducks & Reeds

#095
Wisteria

#096
096
Tsurumaru  Higo Nishigaki

#097
097-prayer-wheel
Prayer Wheel

#098
098-cherry-tree-moon
Akasaka

#099
099-crane-daisho
Sukashi
CRANE (Daisho)

#100
100-christian-style
Kyoto
Shoami School

#101
101-single-flower
Single Flower

#102
102
Geese

#103
103-arrow-tips
Arrow Tips

#104

12 Gourds Daisho

#105
Canoe  Wak

#106
106
Dragon Waves

#107
107-tachi-3-piece
Tachi Tsuba
with O'Seppa

#108
108
Bamboo leaves

#109
109
Three Ying Yang's

#110

 

Moonlit Flight

#111
111-crashing-waves
'Daisho'  Crashing Waves

#112
112
---

#113

Large Wheel

#114
114
Sukashi

#115
115
Sukashi

#116
116
Sukashi

#117
117
Cat - Tea Kettle

#118
118
Rabbits / Moon

#119
119
Sukashi

#120
120
Sukashi

#121
121
Kanji

#122
122
Crane

#123
123
8 Sided

#124
124
---

#125
125
Five Boars Eyes

#126
126
4 Petal Sukashi

#127
127
Sukashi

#128
128
Sukashi

#129
129
Five petal

#130
130
 Muromachi Ko-Katchushi

#131
131
Muromachi Ko-Tosho

#132
132
Tsurumaru Akasaka

#133
133
Sukashi
'Gulls in Flight'

#134
134
Kiku

#135
135
Horse

#136

 Key Fret , two sizes

#137
137
Large Sukashi

#138
138
Sukashi

#139
139
Moko
Shaped Sakura

#140

Sukashi

#141
141
Sukashi

#142
142
Sukashi

#143
Half Kiku

#144

Genji-guruma Kanayama

#145

Sukashi

#146
146
Kyo-shomai Sukashi

#147
147-tiger-in-bamboo-grove-wak
Tiger
in Bamboo Grove

#148
148-tiger-dragon-wak
Tiger & Dragon
Wakizashi

#149
149-double-sakura-blossom
Double
Sakura Blossoms

#150
150-fishnets
Double Boars eyes

#151
151-double-crane-tanto-wak
Double Crane
Tanto/Wak Size

#152

Paddles

#153

Moko
Cherry Blossom

#154
154
Round
Cherry Blossom

#155
155
Solid Kiku

#156
#157
157
Tanto Eagle

#158
158
Cherry/Plum
Blossoms

#159
159
Tanto-Wak Size

#160
159
Large

#161
161
Ying Yang

#162
Moko High Style

#163
163
Four Lobes

#164
164
Floating Blossoms

#165
164
Mice

#166

---

#167
164
Shi Shi

#168

---

#169
164
Floral spray

#170
Shi Shi & Butterfly

#171
164
Katabami Mon

#172

 

# 173

Tanto size

#174
 
Square Heavyweight

#175

Sukashi Feather

#176

---

#177

Geese & Rice

#178

Muromachi Ko-Shoami


#179

---
#180

Tie Down Crane

#181

Rectangle Kiku

#182

Wagon wheel

#183

---

184

 
#185

Waves

# 186

Fine Lace

# 187

Ninja

# 188

---

# 189

Hot Stamped

#190

Shoki

# 191
 

Round Floral


# 192

Silver
Guardian
# 193

Shoki

# 194

Battle Axe

#195

Birds in Flight
3" dia.

#196

3.15" Moko Shape
Heavyweight

#197

Basic Moko Shape

#198

Oval
Heavyweight

#199

Snake #2

#200

Contemporary
Waves

#201

Fine Waves
#202

Moko Wood grain
Extra Large

#203
#204

---

#205

Meadow Grass

#206

Conch Shell

#207

Silver Warrior

#208
007-leaves
---

#209
007-leaves
---

#210
007-leaves
---